Kancelaria

Sprawy kancelaryjne można załatwiać od poniedziałku do piątku po Mszy św. rano i wieczornej. W soboty po Mszy świętej porannej.


SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

Chrzest

Wymagane dokumenty:
 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców, a jeśli go nie zawarli to zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego.
 • Zaświadczenie potwierdzające życie sakramentalne rodziców chrzestnych, ze swojej parafii zamieszkania.
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do Sakramentu Pokuty przez rodziców (jeśli nie ma przeszkód)      i rodziców chrzestnych.
 • Rodzice (jeśli nie ma przeszkód) i chrzestni powinni przystąpić do Komunii Św. w czasie Eucharystii.
 • Chrzest odbywa się w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane(ukończone 16 lat), praktykujący katolicy, małżonkowie po ślubie kościelnym, uczniowie uczęszczający na katechizację.

Pierwsza Komunia Święta i Rocznicowa

Pierwsza Komunia Święta co roku odbywa się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Rocznicowa Komunia Święta odbywa się w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej czyli tydzień po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Wymagane dokumenty:
 • Odpis Aktu Chrztu jeśli dziecko było chrzczone poza parafią.
 • Zgoda Proboszcza jeśli dziecko obecnie nie należy do naszej parafii.
 • Zaświadczenie od katechety/ki o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. jeśli dziecko nie brało udziału w katechizacji na terenie naszej parafii.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii jest udzielany co 2 lata. Przygotowanie rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej. Obowiązkowo należy uczestniczyć w katechezie szkolnej i spotkaniach parafialnych.

Konieczne dokumenty:
 • Metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią);
 • Zaświadczenie od katechety/ki o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania lub ostatnie świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej jeśli odbywało się ono poza naszą parafią;
 • Zdać egzamin z Katechizmu dla Bierzmowanych;
 • W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. Jeśli brak świadectwa, należy zgłosić się do parafii celem przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania.

Małżeństwo

Do zawarcia małżeństwa wymagane jest ukończenie 18 roku życia (zarówno przez mężczyznę jak i kobietę). Narzeczeni zgłaszają się w Parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na co najmniej 3 miesiące przed ślubem.

Do spisania protokołu narzeczeni przychodzą oboje i przynoszą:
 • dowód osobisty (dowód tożsamości);
 • zaświadczenie z USC (3 egzemplarze) z miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (ważne 6 miesięcy);
 • metrykę chrztu (aktualna – nie może przekraczać 6 miesięcy od daty wydania);
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
 • ostatnie świadectwo z katechizacji;
 • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego i odbycia rozmów w poradni małżeńskiej;
 • Wdowiec lub wdowa dostarczają wyciąg z aktu zgonu zmarłego współmałżonka;
 • Osoby, które zawarły wcześniej związek cywilny dostarczą odpis aktu cywilnego- akt ważny jest 3 miesiące);

Obowiązki narzeczonych:
 • Znać dobrze prawdy wiary i moralności katolickiej,
 • Przystąpić do Sakramentu Pokuty przed ślubem,
 • Odbyć rozmowę z ks. proboszczem.

Namaszczenie chorych

W niebezpieczeństwie życia wzywamy kapłana, aby udzielił sakramentu chorych – w nagłych wypadkach o każdej porze. Przebywający w szpitalu powinni korzystać z posługi ks. Kapelana. Jeżeli wymaga się napisania ważnego testamentu w pełni świadomości, to tym bardziej świadomie przygotowuje się katolik, aby: „ zdać sprawę z włodarstwa swojego…” przyjmując sakrament chorych. Sakrament ten pozwala z wiarą i nadzieją oczekiwać na spotkanie z Miłosiernym Bogiem naszym Ojcem.


Pogrzeb

Do kancelarii zgłaszamy pogrzeb po uzgodnieniu miejsca i terminu pogrzebu w Zakładzie pogrzebowym.

Należy dostarczyć:
 • akt zgonu z USC;
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych;

Sakrament pojednania i pokuty

Okazja do spowiedzi w naszej parafii jest pół godziny przed Mszą Świętą a przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy w wyznaczonym czasie.

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Warunki Dobrej spowiedzi:
 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.