Sakramenty Święte

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,

w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie,Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego Życia chrześcijańskiego i Bramą otwierającą Dostęp do innych sakramentów”

/ KKK 1213 /

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się Do kancelarii parafialnej z następujacymi dokumentami:

-Akt urodzenia Dziecka z USC

-Dowody Osobistego rodziców

-Dokument świadctwa moralnosci chrzestnych z parafii Do której należą (jesli mieszkaja Poza Parafia)

Dane rodziców chrzestnych-(NN, Nasz Adres zamieszkania, urodzenia Danych)

Sakrament chrztu Świętego  udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 11.00. W wyjątkowych przypadkach moze sie odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na nie nie pozwala) i rodzice chrzestni Jak powinni przystąpić Do sakramentu pojednania. Spowiedź codzienie Pół godziny przed Msza św. 18.30 w czasie zimowym o 17.30.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi Moga byc ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

BIERZMOWANIE

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/ KKK 1285 /

Przystępują Do niego uczniowie Klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii . Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie nie przyjęli wcześniej, Moga również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza. Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w parafii.

Kandydaci, powinni Jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem Faktu przyjęcia sakramentu chrztu, jeżeli byli ochrzczeni Poza Parafia Ponice.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje sie przez:

Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.

Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – Raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca),

Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – Raz w miesiącu, uczestniczenie na nabożeństwa zgodnie z „indeksem kandydata do bierzmowania”.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania pownni byc: wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, Albo sami rodzicie chrzestni kandydata.

EUCHARYSTIA – I KOMUNIA ŚWIĘTA

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”

/KKK 1324/

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin i zasady dopuszczenia dziecka do sakramentów pierwszej spowiedzi i komuni św. ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.

W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.00 oraz nabożeństwach i spotkaniach wymaganych do dobrego przygotowania w tych sakramentach.

Sakrament POJEDNANIA I POKUTY

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

/ KKK 1422 /

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa  sakramentu pojednania  godnie i możliwie często, bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych Lub kościelnych w rzeczy ważnej) .

Okazja do spowiedzi w naszej parafii jest pół godziny a przed świetami Bożego Narodzenia i Wielkanocy wyznaczonym czasie .

Warunki Dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”

/KKK 1499/

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

KAPŁAŃSTWO

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej”

/KKK 1536/

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa

oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

/KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej najlepiej pół roku  przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do pół roku wstecz),
 • Świadectwo z oceną z religii ostatniej klasy szkoły ,
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku „ślubu konkordatowego”(trzy egzemplarze),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).